Privātuma politika
Spotit OÜ (turpmāk – MySpotit) uzņemas pienākumu aizsargāt Klientu/Lietotāju privātumu. MySpotit
darbība atbilst Latvijas Republikas likumiem un atbilstošajiem Eiropas Savienības
tiesību aktiem. Šī privātuma politika paskaidro, uz kāda pamata un kādos
gadījumos MySpotit vāc, izmanto, publicē, nosūta, saglabā un aizsargā datus.
Personas datu apstrādātājs:
Spotit OÜ, reģistrācijas numurs 14459937, Telliskivi 60, Tallina 10412, Igaunija
Datu apstrādes mērķi un periods
1. Attiecību ar klientiem pārvaldīšana un analīze
2. Produktu un pakalpojumu piedāvāšana un pārdošana
3. Saziņa ar Klientu/Lietotāju
4. Uz Klientu/Lietotāju vērsts mārketings
5. Pakalpojumu pārvaldība un attīstīšana
6. Cits, bet saskaņā ar Personas datu aizsardzības likumā noteikto
MySpotit var apstrādāt klientu personas datus tik ilgi, kamēr starp Klientu un
MySpotit ir klientu attiecības vai citas līdzvērtīgas attiecības, kā arī saprātīgā
laika posmā pēc tam MySpotit var apstrādāt Jūsu personas datus nodokļu un
juridiskiem mērķiem tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams.
Pēc iepriekš minētā laika iztecēšanas MySpotit var apstrādāt daļu Klienta
personas datu savos tiešā mārketinga reģistros atbilstoši attiecīgajiem tiesību
aktiem.
Personas datu vākšana, apstrādes mērķis un tiesiskais pamats
Personas datu vākšana var notikt šādos veidos:

– dati, kurus mums iesniedz Klients, piemēram, kontaktinformācija un
citi dati, kurus mums var iesniegt, izmantojot interneta lapu;
– dati, kurus saņemam, ja Klients izmanto mūsu interneta vietni;
– dati no publiskiem avotiem.

MySpotit apstrādā (tai skaitā vāc, saglabā un uzglabā) personas datus šādiem
mērķiem:

– ar Klientu noslēgta līguma izpildei;
– pakalpojumu piedāvāšanai un sniegšanai Klientam;
– MySpotit iekšējās pārdošanas statistikas veidošanai;
– mārketinga un patērētāju paradumu pētīšanai, kā arī klientu
apmierinātības pētījumu veikšanai;
– tiešā mārketinga veikšanai;
– citu līguma, kas noslēgts starp MySpotit un Klientu, mērķu
sasniegšanai, tai skaitā darbībām, kas ir nepieciešamas MySpotit
piedāvāto preču un pakalpojumu attīstīšanai un kvalitātes
uzlabošanai.

Personas datu apstrādes pamats ir:
– Klienta piekrišana;
– Likumi un citi tiesību akti.

Ar savākto personas datu palīdzību varam informēt klientus par MySpotit
produktu jaunumiem, akcijām un notikumiem. Klients, kurš nevēlas būt mūsu

jaunumu saņēmēju sarakstā vai saņemt paziņojumus par viņu iespējami
interesējošiem produktiem, var jebkurā laikā atteikties no jaunumu saņemšanas.
Piekrītot Privātuma politikas noteikumiem, klients sniedz MySpotit piekrišanu
savu datu automātiskai apstrādei. Klients var jebkurā laikā atsaukt savu
piekrišanu, iesniedzot pieteikumu rakstiskāi formā. Ne pieteikumam, ne
piekrišanas atsaukumam nav atpakaļejoša spēka.
Labākai Klientu apkalpošanai MySpotit drīkst sniegt informāciju par atsevišķiem
lietotājiem trešajai pusei, kas sniedz MySpotit savus pakalpojumus, kā arī ir ar
līgumu apņēmusies saglabāt sniegtās informācijas konfidencialitāti. Trešā puse
ir, piemēram, mūsu partneris, kuram valdījumā ir sapulču rīkošanai
nepieciešamās telpas.
Drošība un datu aizsardzība
Personas dati un citi iesniegtie un savāktie dati tiek uzglabāti drošā un
aizsargātā MySpotit tīklā. MySpotit veic visus piesardzības pasākumus (t. sk.
administratīvos, tehniskos un fiziskos pasākumus) klienta personas datu
aizsardzībai. Piekļuve datu grozīšanai un apstrādei ir tikai īpaši pilnvarotām
personām.
Šīs privātuma politikas grozīšana
Sākot izmantot mūsu interneta vietni vai aizpildot pastāvīgā klienta pieteikumu,
esat iepazinies ar šiem principiem un noteikumiem, kā arī piekritis tiem. Paturam
tiesības nepieciešamības gadījumā grozīt privātuma politikas vispārējos
noteikumus, paziņojot par to visiem klientiem, bet darīsim visu, kas mūsu spēkos,
lai mūsu privātuma politika mūsu mājaslapā būtu aktuāla un pieejama.
Klienta personas datu apstrādātājs ir MySpotit. Par visiem jautājumiem un
problēmām, kas varētu rasties saistībā ar privātuma politiku vai datu apstrādi,
lūdzam sazināties, rakstot uz adresi info@myspotit.lv.
Klientam vienmēr ir tiesības savu datu aizsardzībai vērsties Datu valsts inspekcijā
vai tiesā. Datu valsts inspekcija ir valsts iestāde, kurā vērsties arī pēc
konsultācijas vai palīdzības par personas datu aizsardzības tēmām.
Nobeiguma noteikumi
Lietotājs/Klients atbild par savas paroles un lietotāja vārda glabāšanu
noslēpumā, kā arī par tās nonākšanu trešo personu rīcībā un ar to saistītajām
sekām.